POLITICA DE PRIVADESA DE DADES

Mitjançant el present document Enric Masip, informa als seus usuaris sobre la seva política de protecció de dades personals.

Confidencialitat i protecció de dades :

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l’usuari faciliti a Enric Masip a través de l’apartat de Formulari Inscripció no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollides.

Enric Masip es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l’usuari. A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Enric Masip informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i para Enric Masip i sota la seva responsabilitat.

Enric Masip informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Enric Masip.

Aquests drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça :Enric Masip Borras ,C/ Cabestany 14 C.P. 08014  Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari de connexió, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Enric Masip garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l’establert en la LOPD i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades i /o fotos als fitxers automatitzats existents en Enric Masip i al tractament automatitzat dels mateixos.

En el supòsit d’haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l’Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Enric Masip un mer informat de la mateixa.

Enric Masip es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.

Resolució i/o cancel·lació

Si bé, en principi, la durada d’aquest portal és indeterminada, Enric Masip es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal “enricmasip.com” sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris.

Comunicacions:

Enric Masip podrà dirigir a l’Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D’igual forma, l’Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Enric Masip Borras per mitjà de correu postal, dirigit al domicili, C/ Cabestany 14 C.P. 08014  Barcelona o al correu electrònic : info@enricmasip.com

Llei aplicable i resolució de conflictes:

Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d’ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.enricmasip.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.

 

Barcelona , Juny 2015.